مجله خبری کار و تعاون - مجله خبری کار و تعاون

وزیر کار: افزایش امید به زندگی و درمان رایگان از عدالت اجتماعی ایران است

تهران- مجله خبری کار و تعاون- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی را اصل بنیادین و ریشه‌ای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: افزایش‌ امید به زندگی از ۵۴ سال به ۷۴ سال، ارتقای امنیت غذایی و توسعه بهداشت و درمان رایگان و عمومی برای همه و حتی تسری آن به مهاجرین از دستاوردهای...